نام عکاس تصویر ماه در بنر دومین نشست ماهانه نجوم اهواز: جناب آقای عرفان اویسی است